• Article

Epidemiology of Trigeminal Neuralgia

Citation

Rothman, K., & Monson, RR. (1973). Epidemiology of Trigeminal Neuralgia. Journal of Chronic Diseases, 26(1), 3-12.