MERLA 101 Course- ຫຼັກສູດພື້ນຖານ 101 ການຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອການຮຽນຮູ້ ແລະ ປັບຕົວ

ຫຼັກສູດ ການຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອການຮຽນຮູ້ ແລະ ປັບຕົວ (MERLA Course) ແມ່ນແນໃສ່ສຳລັບໂຄງການພັດທະນາສາກົນ. ມັນຖືກອອກແບບສຳລັບບຸກຄົນທີ່ມີປະສົບການດ້ານການຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອການຮຽນຮູ້ ແລະ ປັບຕົວ (MERLA) ໃນຫຼາຍລະດັບຕ່າງກັນ ແລະ ສິດສອນທັກສະສຳຄັນສຳລັບ ການບໍລິຫານ ແລະ ການປະກອບສວ່ນທາງດ້ານວິຊາການໃນໂຄງການ. ຫຼັກສູດປະກອບດວ້ຍ 5 ໂມດູນ (ລິ້ງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້), ທີ່ກວມເອົາຫຼາຍຫົວຂໍ້ ຊຶ່ງລວມມີ:

  • ຈຸດປະສົງ ແລະ ຊະນິດຕ່າງໆ ຂອງ ການຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອການຮຽນຮູ້ ແລະ ປັບຕົວ (MERLA)
  • MERLA ລວມຕົວເຂົ້າໃນ ວົງຈອນໂຄງການແນວໃດ
  • ການພັດທະນາເຄື່ອງມືເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ສຳລັບການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
  • ການອອກແບບຕົວຊີ້ວັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
  • ການອອກແບບ ໂລຊິກຂອງໂຄງການ (ທິດສະດີຂອງການປ່ຽນແປງ, ຂອບວຽກອີງຕາມເຫດຜົນ/ໂລຊິກ, ຂອບວຽກອິງຕາມຜົນໄດ້ຮັບ)
  • ການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈມູນຄ່າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອການຮຽນຮູ້ ແລະ ປັບຕົວ

ໂມດູນ 1: https://merlacourse.rti-ghd.org/lao/1/story.html
ໂມດູນ 2: https://merlacourse.rti-ghd.org/lao/2/story.html
ໂມດູນ 3: https://merlacourse.rti-ghd.org/lao/3/story.html
ໂມດູນ 4: https://merlacourse.rti-ghd.org/lao/4/story.html
ໂມດູນ 5: https://merlacourse.rti-ghd.org/lao/5/story.html